آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اصلاح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد ایثارگران
اصلاح موادی از اساسنامه دانشگاه تربیت مدرستشکیلات، مالی و معاملاتی
استفاده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی از کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها فرهنگی
اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی پژوهشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی غیردولتی- غیرانتفاعیآموزشی
اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی علمی- کاربردیآموزشی
اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی پژوهشی
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان دانشجویی
اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسیتشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه شهرک‌های علمی و تحقیقاتی پژوهشی
اساسنامه سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی آموزشی
اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس مصوب تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه دانشگاه پیام‌نور ‌تشکیلات، مالی و معاملاتی
اساسنامه جایزه علمی- فناوری پیامبر اعظم(ص)فرهنگی
اساسنامه تشکیل انجمن علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیفرهنگی
اساسنامه پارک‌های علم و فناوری پژوهشی
اساسنامه بنیاد ملّی نخبگان کشور پژوهشی
اساسنامه الگو برای مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی آموزشی