آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۸۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید آموزشی
آیین‌نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد (با اصلاحات بعدی)ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیایثارگران
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی (رتبه‌های اول تا سوم) دانشجویی
آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجوییفرهنگی
آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسریانتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور اعضای هیات علمی
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دانشجویی
آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالیدانشجویی
آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دانشجویی
آیین‌نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ایثارگران
آیین‌نامه اجرایی، شرح وظایف و ساختار سازمانی ستادها و ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوریایثارگران
آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی پژوهشی
آیین‌نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاترآموزشی
آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشیاعضای هیات علمی