آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انتظامی، انضباطی و تخلفات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود انتظامی، انضباطی و تخلفات
تکمیل آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی کشور انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسریانتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود انتظامی، انضباطی و تخلفات