تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت