ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتی