استحقاق دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به همسران زنان شاغل

رأی شماره ۱۹۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " استحقاق دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) به همسران زنان شاغل"

رأی هیأت عمومی
در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به اینکه مرخصی به افراد شاغل تعلق می گیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق می گیرد که وضع حمل می کنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر اینکه همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲- ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه «کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود فایل