تجویز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برای مردانی که همسر آنان شاغل می باشد

رأی شماره ۱۴۲۳-۱۴۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده (تجویز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برای مردانی که همسر آنان شاغل است"

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض راجع به ممنوعیت برقراری مرخصی تشویقی برای مردانی که همسر آنان صرف نظر از اشتغال یا عدم اشتغال زایمان کرده اند فاقد حکمی است و فقط در مقام بیان تجویز مرخصی تشویقی دو هفته ای برای مردانی است که همسر آنان شاغل است، بنابراین بند ۲ تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ ت ۴۶۵۲۷ ه- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران با قانون مورد استناد مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد./

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دانلود فایل