تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن در خصوص رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست تسری رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور عدم تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها...

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۷۳/۲
موضوع رأی: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- در پرونده شماره ۹۴/۲۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست آقایان رجب گلدوست جویباری، علی صفاری،  محمدجعفر قنبری، امیر نیک پی و عبدالهادی وحید، مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی ابطال شد.

۲- شکات به موجب لایحه مورخ ۰۷/‏۰۵/‏۱۳۹۵‬ که با شماره ۸۲۵-۷/۶/۱۳۹۵ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده اند که:

"که عدم تسری ابطال مصوبه وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به زمان تصویب مصوبه، موجب تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها می شود که با مصوبات ابطال شده در زمان حاکمیت آنها امکان ارتقاء پیدا نکرده اند."

نامبردگان پیرو دادخواست تقدیمی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.

۳- متن رأی ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

الف- نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ «پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیأت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، که به موجب آن برای اعضاء هیأت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش بینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- نظر به اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیأت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیأت اتخاذ می شود» وکلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیأت ممیزه در رأی گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیأت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ج- نظر به اصول حاکم بر دادرسی های مدنی- کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مورد اعتراض که به موجب آنها اعتراض به تصمیمات هیأت ممیزه در ظرف مهلت های مقرر قابل طرح در همان هیأت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می شود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۵‬ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنین ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شده است و ابطال آیین نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری