نظام‌نامه هیأت حمایت از کرسی‎های نظریه‎پردازی، نقد و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل