نحوه تشکیل و صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی، ادبی و هنری

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل