ماده واحده خروج دانشکده بیمه اکو از شمول مصوبه لزوم تدریس به زبان فارسی در کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی‌کشور

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل