ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل