لغو محدودیت ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی در دانشگاه‌ها

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل