قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل