قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی کشور

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل