ضوابط کلی صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل