دستور العمل های دفتر حقوقی جهت رعایت دقیق مقررات قانونی و کاهش مراجعات و تنظیم امور جاری

مرجع تایید کننده: مجلس شورای اسلامی

دانلود فایل