تصویب نامه درخصوص مدت طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

مرجع تایید کننده: هیات وزیران

دانلود فایل