ایجاد دفتر خاص رسیدگی به امور ایثارگران در دانشگاه‌ها مصوب جلسه 274

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل