اساسنامه نهاد نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

مرجع تایید کننده: شورای عالی انقلاب فرهنگی

دانلود فایل