آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن در خصوص رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری-
آیین نامه تشکیل قطب های علمی مصوب ۱۳۹۵پژوهشی
آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوریتشکیلات، مالی و معاملاتی
ابطال بند ۳ماده ۵؛ مواد ۱۱و۱۳و بندهای ۱و۲ ماده ۱۴ پیوست شماره یک آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۰/۶/۱و زیر وقت علوم؛ تحقیقات و فناوری-
نحوه تعیین و انتصاب رؤسای دانشگاهتشکیلات، مالی و معاملاتی
آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شودحقوقی
آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰حقوقی
آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجراییحقوقی
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
شیوه نامه رسیدگی به اختلافات موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتحقوقی
شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸ تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶حقوقی
فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اموال دولتیحقوقی
قانون تعیین وضعیت املاک وقع در طرح های دولتی و شهرداری هاحقوقی
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتیحقوقی
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولتحقوقی
ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اموال دولتیحقوقی
کتابچه اموال غیر منقولحقوقی
رأی وحدت رویه شماره۱۸۱ مورخ ۹۶/۰۳/۲۰ در خصوص ابطال بند ) و( دفترچه آزمون سراسری سال ۶۹۳۱ دانشگاهها و موسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۶۹۳۰ .حقوقی
قانون برنامه پنجساله ششم توسعهحقوقی
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورقوانین مرتبط