سوابق تحصیلی و شغلی


باسمه تعالی
۱۳۹۴/۴/۱
 رزومه دکتر محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات دانشگاهی: دکتری حقوق خصوصی –  تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر محمد روشن 


رزومه دکتر حسین آقابابایی سرپرست دفتر حقوقی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر حسین آقابابایی

رزومه دکتر محمدحسین زارعی سرپرست دفتر لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی


رزومه دکتر ابراهیم ابراهیمی سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری 
 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه اراک
مشاهده و دانلود کامل سوابق تحصیلی و شغلی دکتر ابراهیم ابراهیمی