معاونین حقوقی و امور مجلس

تعداد بازدید:۱۰۵۹۰
دکتر حسین سیمائی صراف 
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
دکتری حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب: 1396-1398 
دولت دوازدهم
دکتر محمد روشن 
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
دکتری حقوق خصوصی-تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول
تاریخ انتصاب: 1394-1396
دولت  یازدهم 
دکتر سعد اله نصیری قیداری
دکتری فیزیک – استاد تمام
 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
انتصاب: 1392- 1394 
دولت یازدهم
سید جواد ساداتی نژاد
دکتری  هیدرولوژی دانشگاه دولتی مسکو
دانشیار ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
انتصاب  (1390-1392) 
دولت دهم 
دکترجواد سعدون زاده  
دکتری زبان و ادبیات عرب 
دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
انتصاب (1389- 1390 )
دولت نهم و دهم
دکتر یحیی طالبیان
دکتری، ادبیات فارسی
استاد تمام،  هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی 
انتصاب ( 1385- 1388)
دولت نهم 
دکتر محمد حسینی 
دکتری فقه و حقوق 
استاد تمام، هیات علمی دانشگاه تهران  
انتصاب (1384- 1385)
دولت نهم 
دکتر احمد خدادادی
دکتری آمار+
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته)
انتصاب (1380-1384)
دولت هشتم 
دکتر غلامرضا ظریفیان
دکتری تاریخ 
هیات علمی دانشگاه تهران 
انتصاب (1378-1382)
دولت  هشتم 
دکتر محمد علی سبحان الهی
دکتری مهندسی صنایع 
دانشیار دانشگاه خوارزمی
انتصاب(1379-1376)
دولت هفتم
دکتر محمدحسن شجاعی فرد
دکتری مهندسی مکانیک 
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
انتصاب(1376-1372)
دولت ششم
دکتر محسن رهامی 
دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی دانشکده حقوق 
دانشیار دانشگاه تهران (بازنشسته)
انتصاب (1367-1370)
دولت  پنجم

 

کلید واژه ها: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دکتری حقوق خصوصی تاریخ انتصاب: 1398/06/31 دولت دوازدهم