معاونان حقوقی و امور مجلس

تعداد بازدید:۱۱۴۱۶

دکتر مرتضی فرخی
استادیار دانشگاه بوعلی سینا
دکتری علوم سیاسی
تاریخ انتصاب: 1400 تا کنون 
دولت سیزدهم

 

دکتر علی اسلامی پناه
استادیار دانشگاه تهران
دکتری حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب: 1400-1399 
دولت دوازدهم

علی اسلامی پناه

دکتر حمیدرضا علومی یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب: 1399-1398 
دولت دوازدهم

professor_pic
دکتر حسین سیمائی صراف 
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
دکتری حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب: 1398-1396 
دولت دوازدهم

دکتر محمد روشن 
دکتری حقوق خصوصی-تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 
تاریخ انتصاب: 1396-1394
دولت  یازدهم 

دکتر سعداله نصیری قیداری
دکتری فیزیک
استاد دانشگاه شهید بهشتی
انتصاب: 1394- 1392 
دولت یازدهم

سید جواد ساداتی نژاد
دانشیار دانشگاه تهران 
دکتری مهندسی هیدرولوژی
انتصاب: 1392-1390
دولت دهم 

دکتر جواد سعدون زاده  
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتری زبان و ادبیات عرب 
انتصاب: 1390- 1389
دولت نهم و دهم

دکتر یحیی طالبیان
استاد دانشگاه علامه طباطبائی 
دکتری ادبیات فارسی
انتصاب: 1388- 1385
دولت نهم 

دکتر سید محمد حسینی 
استاد دانشگاه تهران 
دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی 
انتصاب: 1385- 1384
دولت نهم 

دکتر احمد خدادادی
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته)
دکتری آمار
انتصاب: 1384-1380
دولت هشتم 

دکتر غلامرضا ظریفیان
هیات علمی دانشگاه تهران 
دکتری تاریخ 
انتصاب: 1380-1378
دولت  هشتم 

دکتر محمدعلی سبحان الهی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
دکتری مهندسی صنایع 
انتصاب: 1379-1376
دولت هفتم

دکتر محمدحسن شجاعی فرد
هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
دکتری مهندسی مکانیک 
انتصاب: 1376-1372
دولت ششم

دکتر محسن رهامی 
دانشیار دانشگاه تهران (بازنشسته)
دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی 
انتصاب: 1370-1367
دولت  پنجم

 

کلید واژه ها: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دکتری حقوق خصوصی تاریخ انتصاب: 1398/06/31 دولت دوازدهم