دکتر حمید رضا علومی یزدی

تعداد بازدید:۴۶۹
دکتر حمید رضا علومی یزدی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب: 1398/06/31 
دولت دوازدهم