امور مجلس - آرشیو

فواید حضور مردم در انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری

فواید حضور مردم در انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری

شرکت در انتخابات موجب می شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود. پایداری و ماندگاری آن تامین بشود. کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند. ملت ایران در چشم ملتهای دیگر آبرو پیدا کند، اعتبارش بالا می رود و...

ادامه مطلب

اهمیت انتخابات و نقش مردم

انتخابات تجلی حضور و مشارکت سیاسی مردم و عرصه تحقق اراده ملت برای تعیین سرنوشت خویش است از اینرو انتخابات دارای اهمیت و جایگاه بلندی است و مردم نقش بزرگی در ایفای این رسالت و تکلیف بزرگی بر دوش خواهند...

ادامه مطلب