امور مجلس - آرشیو

نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و انجمن های علمی سراسر کشور با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس و دکتر فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری

<span id="ms-rterangepaste-start"></span><div><span lang="AR-SA" style="font-family: "tahoma", "sans-serif"; color: black"><div style="text-align: justify; font-size: 12pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: "tahoma", "sans-serif"; color: black">دکتر لاریجانی :چابک شدن سیستم دیوانی کشور نیاز به برخورداری از ظرفیت های علمی کشور دارد </span></b></div></span></div> <span id="ms-rterangepaste-end"></span>

ادامه مطلب