آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۸ ۷
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیین تقدیر و معارفه ریاست دانشگاه صنعتی سیرجان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱