مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۳:۵۲ ۸
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه علم و فناوری مازندران - ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱