مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۵۶ ۹
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه نیشابور - ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱