دیدار و گفت‌وگو تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور معاون حقوقی و امور مجلس

۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۲
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس
دیدار و گفت‌وگو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس