مراسم تودیع دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی

۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۴
مراسم تودیع دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی
مراسم تودیع دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی
مراسم تودیع دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی
مراسم تودیع دکتر علی قسمتی تبریزی سرپرست دفتر حقوقی