دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حضور معاون حقوقی و امور مجلس

۰۳ آبان ۱۴۰۰ ۶
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری