مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ با حضور دکتر مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۰۱ آبان ۱۴۰۰ ۲۳
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ
مراسم یادبود دانشجوی جهادگر، شهید مصطفی سارنگ