بازدید دکتر سیمایی صراف معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم از دانشگاه دولتی فسا