بازدید معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از پروژه های عمرانی دانشگاه محقق اردبیلی- ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷