نشست معاونان پارلماني وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي با رئيس جمهور

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۷
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها
شوراي معاونين پارلماني وزارتخانه ها