مراسم توديع و معارفه رئيس دانشگاه بناب

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۵
نصيري قيداري
دانشگاه بناب نصيري قيداري
دكتر نصيري قيداري
دكتر نصيريقيداري وزارت علوم تحقيقات و فناوري
نصيري قيداري