دیدار نوروزی وزیر علوم و معاونین با رئیس قوه مقننه