حضور دکتر روحانی در جلسه رای اعتماد به دکتر فرهادی وزیر پیشنهادی علوم

۰۵ آذر ۱۳۹۳ ۱۱