بازدید کمیسیون آموزش از مراکز آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان