بازديد كميسيون آموزش تحقيقات مجلس و دكتر نصيري قيداري از مراكز آموزشي سيستان و بلوچستان

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۹
بازديد دكتر نصيري و دكتر زاهدي
بازديد كميسيون آموزش از سيستان
بازديد كميسيون آموزش مجلس از سيستان
بازديد نصيري قيداري
بازديددكتر نصيري و كميسيون آموزش
بازديددكتر نصيري و كميسيون آموزش
بازديددكتر نصيري و كميسيون آموزش
بازديددكتر نصيري و كميسيون آموزش